Onomastica

    I cognomi più diffusi sono:

Berardi

Di Domenico

Di Frangia

Di Giacomo

Ricci

Rossi

    I soprannomi sono tanti. Speriamo di averli inseriti tutti. Comprenderete che tra i tanti suoni, la cui traslitterazione spesso confonde, qualcuno sia potuto sfuggire. Rimedieremo, nel caso riaffiori alla mente.      Si è cercato di abbinare i soprannomi seguendo il principio delle parentele di sangue, naturali e acquisite. La lettura della griglia sottostante dovrà procedere da sinistra a destra. I 2 colori utilizzati sono intesi a distinguere i ceppi onomastici.

1

Pəlatiegljəla OlpaLupettaUlpetta
2FučəlierəPardòBlieshə 
3CiuòvalaCiàsara'ndognə də rokkə 
4Quasciòla voccaštrettarə giudəcəla biasetta
5Məkəlakkjətiracartælləmaria natigljəricciolina
6zuzzəciabbotta/ciabbuottə  
7la giuwennala carvəgliesacrəscienzəla rukkəlana
8tamurrierəla tràpəta  
9kəkkiòcuacuacciò  
10laudinəmagna pəsigljə  
11pašquariegljə   
12carlessauallieštrə  
13nubəltella   
14maštə ggigljəangətinda  
15ciuočəpindəbællacima  
16la sərgnesa   
17cippə ruscə   
18mingandonjə   
19la pəlossagiosə la via la fondə  
20angelonəštagnatiegljə  
21rə capətànəcoppafunzò 
22rə fattòrəla catònza  
23brəšikkjə   
24kuzzttakkjərə muzzə  
25šušəttàkkjəšušittəleppa 
26giassættə   
27fraskittə   
28kuakkjənettəkirə marienə  
29wilma   
30zurrakkjəcaššittə  
31quagliariegljəla 'mbrəšəniéta  
32la gersalæmma   
33'mbrəgliòla bresha  
34ur' hə gliòcialossə  
35fəškjiettəàbbə čə  
36pəlellarə mònaca  
37muskittə   
38zufflò   
39giaramìa   
40cacalìnəčə ppə tiegljəminghə lunghə 
41čə rvnarə   
42pə šittəsatikkjə  
43la negghiapasqualònə  
44salaruolə / salarolasantella  
45mulòciaccionə  
46ciarallittə   
47rumanə   
48cuopə d'akkiafə lciottapə ččigljəla santa
49leppa   
50ciòccarasə lbòcafonə 
51la recchia longa   
52la bərlanda   
53la vəcchionarəndòla bæbba 
54zòkkə ləzukk littə  
55taššulakkjəgiandòla scarpettaculmə ndìna
56pəppinə də rə vùmmərə   
57catarrællə   
58ciociapendala gnirra  
59la pərcarællarə mupariegljə  
60boggia / cikkə cikkə   
61pataniegljə   
62natàngə ləla muštieccia  
63carmə coštala tramba  
64paštinəguardienə /wardienə  
65angə lištamussə àvtəpasqualittə 

Torna a Casa

Leggi e/o Firma il nostro Guestbook!